hebrewpublic.org

Aplike pou ane lekòl la 2021-22

Ranpli yon aplikasyon jodi a!

Li pran jis kèk minit.

APLIKASYON LEKÒL PIBLIK EBRE NYC

 • Manman
 • Papa
 • Etap-manman
 • Step-papa
 • Frè ak sè
 • Matant
 • Tonton
 • Kouzen
 • Granparan
 • Gadyen
 • Paran adoptif
 • Lòt
 • Imèl ak mesaj tèks
 • Imèl sèlman
 • Mesaj tèks sèlman
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Fi
 • Gason
 • Menm jan paran / responsab
 • Diferan de paran / responsab
 • Pwochen ane lekòl la (2023-2024)
 • Ane aktyèl (2022-2023)
 • Pre-K
 • K
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Pa aplikab
 • Pre K (Pou timoun ki fèt nan 2018)
 • K (Pou timoun ki fèt nan 2017)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Tanpri ranpli yon aplikasyon apa pou chak timoun.
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Chwazi
 • K
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Postcard in the mail
 • Friends or family referral
 • DOE catalog booklet
 • Facebook or Instagram Ad
 • Website banner advertisement
 • My local Pre-K had your information
 • My local Community Based Organization Ex. JCC/JCH/YMCA/ETC.
 • Print Ad (Ex. Which newspaper or magazine?)
 • Community Event
 • School Fair/Open House Event
 • We're already a Hebrew Public family
 • General online school search
 • Staff referral
 • I live in the neighborhood
 • Schola
 • Pandora
 • YouTube
 • Other
HLA ak HLA2 bay timoun ki pa pale anglè konpetan ak yon priyorite nan lotri admisyon yo. Si ou kwè pitit ou a kalifye pou kalite priyorite lotri sa a, tanpri endike pi wo a. Yon timoun kalifye kòm yon elèv k ap aprann lang angle (ELL) si angle se pa lang natifnatal li, epi li poko kapab kominike kouraman oswa aprann efektivman nan lang angle.
Se responsablite w pou fè swivi ak lekòl la pou asire ou resevwa aplikasyon w lan pa telefòn oswa imèl. Deklarasyon ki pa diskriminatwa: Yon lekòl endepandan pa dwe fè diskriminasyon kont oswa limite admisyon nenpòt elèv sou nenpòt ki baz ilegal, ki gen ladan sou baz etnisite, orijin nasyonal, sèks, andikap, kapasite entelektyèl, mezi reyisit oswa aptitid, kapasite atletik, ras, kwayans, sèks, orijin nasyonal, relijyon oswa zansèt. Yon lekòl pa ka mande pou okenn aksyon yon elèv oswa fanmi (tankou yon tès admisyon, entèvyou, redaksyon, prezans nan yon sesyon enfòmasyon, elatriye) nan lòd pou yon aplikan swa resevwa oswa soumèt yon aplikasyon pou admisyon nan lekòl sa a.

Kote nou yo

 Hebrew Language Academy Charter School

2186 Mill Avenue, Brooklyn, NY 11234 

718.377.7200  info@hlacharterschool.org

Hebrew Language Academy Charter School 2

1870 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY

11223 718.682.5610 info@hla2.org

Harlem Hebrew Language Academy Charter School

147 St. Nicholas Avenue, New York, NY 10026   

212.866.4608  info@harlemhebrewcharter.org

Philadelphia Hebrew Public Charter School

3300 Henry Avenue, Philadelphia, PA 19129

267.225.1511 info@philadelphiahebrewpublic.org

Mèsi pou enterè ou nan lekòl piblik ebre yo!

Adventures nan aprantisaj

Elèv yo resevwa enstriksyon nan alfabetizasyon, matematik, syans, ak syans sosyal, osi byen ke atizay, edikasyon fizik, ak mizik.

Teknoloji nan sal klas la

Teknoloji salklas sipòte enstriksyon pèsonalize pou satisfè bezwen aprantisaj chak elèv.

Satisfè bezwen chak timoun

Chak lekòl piblik ebre ofri terapi fizik, terapi lapawòl / langaj, terapi okipasyonèl, konsèy, ak sèvis aprantisaj lang angle pou elèv ki kalifye yo.

Lang kòm yon pòt pou bon konprann

Elèv yo resevwa chak jou, ansèyman Immersion nan ebre modèn. Kilti ak istwa pèp Izrayèl la entegre nan kourikoulòm lan.

Ladrès esansyèl, konekte kilti

Pa pratike salklas ki reponn, aprantisaj sosyal ak akademik ale men nan men. Nou konnen timoun yo nou anseye – endividyèlman, kiltirèl ak devlopman.

Vwa ak Chwa

Yon fwa pa semèn, elèv Piblik ebre yo pran an komen aprantisaj yo lè yo chwazi yon ochwa espesyal pou yon èdtan.

Lekòl Piblik ebre yo eksepsyonèl, divès lekòl endepandan leta apwouve ki anseye modèn ebre a timoun ki gen tout orijin epi prepare yo pou yo reyisi sitwayen mondyal. Lekòl nou yo gratis epi ouvè a tout moun. Pa gen okenn konesans alavans nan lang ebre yo mande yo.

Règleman admisyon ouvè nou an sijè a yon lotri o aza si kantite aplikan depase kantite ouvèti chak ane. Preferans yo bay frè ak sè lòt elèv yo, rezidan nan chak distri lekòl, ak pitit anplwaye lekòl la.

Dat lotri 4.7.21

Yon fwa ou ranpli aplikasyon an senp sou entènèt, w ap antre nan lotri nou yo epi yo pa bezwen fè nenpòt lòt bagay.

Yon lekòl endepandan pa dwe fè diskriminasyon kont oswa limite admisyon nenpòt elèv sou nenpòt ki baz ilegal, ki gen ladan sou baz etnisite, orijin nasyonal, sèks, andikap, kapasite entelektyèl, mezi reyisit oswa aptitid, kapasite atletik, ras, kwayans, sèks , orijin nasyonal, relijyon oswa zansèt. Yon lekòl pa ka mande pou okenn aksyon yon elèv oswa fanmi (tankou yon tès admisyon, entèvyou, redaksyon, prezans nan yon sesyon enfòmasyon, elatriye) nan lòd pou yon aplikan swa resevwa oswa soumèt yon aplikasyon pou admisyon nan lekòl sa a.