fbpx

Aplike pou ane lekòl la 2022-23

Ranpli yon aplikasyon jodi a!
Li pran jis kèk minit.

APLIKASYON LEKÒL PIBLIK EBRE NYC

 • Manman
 • Papa
 • Etap-manman
 • Step-papa
 • Frè ak sè
 • Matant
 • Tonton
 • Kouzen
 • Granparan
 • Gadyen
 • Paran adoptif
 • Lòt
 • Imèl ak mesaj tèks
 • Imèl sèlman
 • Mesaj tèks sèlman
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Fi
 • Gason
 • Menm jan paran / responsab
 • Diferan de paran / responsab
 • Pwochen ane lekòl la (2023-2024)
 • Ane aktyèl (2022-2023)
 • Pre-K
 • K
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Pa aplikab
 • Pre K (Pou timoun ki fèt nan 2018)
 • K (Pou timoun ki fèt nan 2017)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Tanpri ranpli yon aplikasyon apa pou chak timoun.
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Chwazi
 • K
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Postcard in the mail
 • Friends or family referral
 • DOE catalog booklet
 • Facebook or Instagram Ad
 • Website banner advertisement
 • My local Pre-K had your information
 • My local Community Based Organization Ex. JCC/JCH/YMCA/ETC.
 • Print Ad (Ex. Which newspaper or magazine?)
 • Community Event
 • School Fair/Open House Event
 • We're already a Hebrew Public family
 • General online school search
 • Staff referral
 • I live in the neighborhood
 • Schola
 • Pandora
 • YouTube
 • Other
HLA ak HLA2 bay timoun ki pa pale anglè konpetan ak yon priyorite nan lotri admisyon yo. Si ou kwè pitit ou a kalifye pou kalite priyorite lotri sa a, tanpri endike pi wo a. Yon timoun kalifye kòm yon elèv k ap aprann lang angle (ELL) si angle se pa lang natifnatal li, epi li poko kapab kominike kouraman oswa aprann efektivman nan lang angle.
Se responsablite w pou fè swivi ak lekòl la pou asire ou resevwa aplikasyon w lan pa telefòn oswa imèl. Deklarasyon ki pa diskriminatwa: Yon lekòl endepandan pa dwe fè diskriminasyon kont oswa limite admisyon nenpòt elèv sou nenpòt ki baz ilegal, ki gen ladan sou baz etnisite, orijin nasyonal, sèks, andikap, kapasite entelektyèl, mezi reyisit oswa aptitid, kapasite atletik, ras, kwayans, sèks, orijin nasyonal, relijyon oswa zansèt. Yon lekòl pa ka mande pou okenn aksyon yon elèv oswa fanmi (tankou yon tès admisyon, entèvyou, redaksyon, prezans nan yon sesyon enfòmasyon, elatriye) nan lòd pou yon aplikan swa resevwa oswa soumèt yon aplikasyon pou admisyon nan lekòl sa a.